AVG wet

Per 25 mei 2018is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijg je meer mogelijkheden om voor jezelf op te komen bij de verwerking van je persoonlijke gegevens. Je privacy-rechten worden versterkt en uitgebreid.
PRIVACYVERKLARING 
She Stories: Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die She Stories verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van She Stories , of om een andere reden persoonsgegevens aan She Stories verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: She Stories, Damlaan 34c, 2265AN Leidschendam,  KVK  27186204. De salon is bereikbaar via info@shestories.nl of 070 387 79 52

2. Welke gegevens verwerkt She Stories en voor welk doel;
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 
a) Voor- en achternaam, geboortedatum
 
b) Adresgegevens eventueel postadres 
c) Telefoonnummer, e-mailadres
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier 
e) Voor – en na foto’s
 
f) Terugrapportages voor verwijzers 

2.2 She Stories verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden: 
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
 
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van She Stories. 
c) Voor- en na foto’s van nagelbehandingen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van de huid worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.
 
d) Terugrapportages worden geschreven naar de verwijzer na toestemming van u.
Het doel van rapporteren, ofwel verslaglegging, is het ondersteunen van goede zorgverlening. In de terugrapportage wordt beschreven wat wij observeren/signaleren, met welk doel wij u behandelen en hoe de behandeling verloopt. Hierdoor brengen wij uw verwijzer op de hoogte.
E-mail berichtgeving: 
She Stories gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van She Stories voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
3. Bewaartermijnen
 She Stories verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
 
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft She Stories passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt She Stories gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 
5.1 Via de eigenaresse van She Stories kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in 
te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. She Stories zal je verzoek in behandeling 
nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als 
bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse. 
 
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop She Stories je persoonsgegevens verwerkt of je 
verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens. 
 
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van She Stories gesteld. 
6. Wijzigingen Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.